REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOKI.1

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem www.doki1.pl (dalej „Sklep”). Administratorem i Właścicielem Sklepu jest:

MACIEJ LETNIOWSKI

Ul. WIŚNIOWA 9

80-180 KOWALE

NIP: 584-101-01-52

(działalność zarejestrowana w Urzędzie gminy Kolbudy).

2. Wyłączne prawo do prowadzenia działalności Sklepu mają Właściciel oraz na mocy pełnomocnictwa Karolina Letniowska i Michał Walczak (zwani dalej "Sprzedawcą").

3. Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem witryny Sklepu, działającego pod adresem: www.doki1.pl.  

4. Informacje o towarach, prezentowanych na stronach Sklepu, w szczególności ich opisy i ceny,  stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między korzystającym ze Sklepu („Klient”), a Właścicielem Sklepu.

6. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Mają jednak charakter czysto informacyjny.

8. Kontakt ze Sklepem możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 19:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@doki1.pl oraz numerem telefonu +48 796-426-526.

 

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Sprzedawca zawiera umowy sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet (na odległość).

2. Składanie zamówień na towary oferowane w Sklepie możliwe jest po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie Sklepu.

3. Rejestracja jest równoznaczna z zapoznaniem się z regulaminem Sklepu.

4. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej www.doki1.pl wybrać zakładkę „zaloguj się” i wpisać swój adres e-mail w polu „stwórz konto”, a następnie podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło.

5. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji, Klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta, z którego może korzystać w ramach Sklepu po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie).

6. Informacje  podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Sklep podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.

7. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-19:00.

2. Dokonując zakupów przez rejestrację, Klient składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu,  poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie do Koszyka, a następnie potwierdza złożenie zamówienia klikając przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia", wskazując jednocześnie sposób płatności i dostawy, adres dostawy, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, jeśli klient żąda wystawienia takiej faktury, oraz ewentualne uwagi do złożonego zamówienia.

3. Po podaniu przez klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia,  jednostkową oraz łączną cenę zamawianych towarów, rodzaj i koszty dostawy, dane i adres klienta oraz dane do wystawienia faktury VAT, jeżeli klient żądał wystawienia takiej faktury.

4. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie wyboru przez Klienta opcji „Płacę przelewem”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia. Na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia wysyłana jest wiadomość, potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji oraz wskazująca dane do płatności przelewem, a w następnej kolejności bieżące informacje o przebiegu realizacji tego zamówienia.

5. Z chwilą otrzymania od Sklepu potwierdzenia złożenia zamówienia na wskazany przez Klienta adres e-mail, Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży towarów objętych zamówieniem.

6. Umowa sprzedaży może być zawarta wyłącznie przez osobę posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. SPOSÓB DOSTAWY

1. Towary zakupione przez Klienta dostarczane są za pośrednictwem usług Poczty Polskiej S.A.

2. Koszt dostawy towaru ponosi Klient, zgodnie z ceną podaną w trakcie składania zamówienia.

 

CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny podawane są w walucie polskiej i zawierają podatek VAT

2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po potwierdzeniu przez Klienta formy dostawy zamówienia.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

5. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

6. Formą płatności obowiązującą w Sklepie jest płatność przelewem bankowym.

 


PARAGONY I FAKTURY

1. Dokumentem potwierdzającym dokonanie zakupu, wystawianym przez Sprzedawcę, jest faktura VAT.

2. Faktura VAT dołączana jest do każdego zrealizowanego zamówienia.

3. Na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, Właściciel Sklepu jest zwolniony z obowiązku posiadania kasy fiskalnej i wystawiania paragonów fiskalnych.


TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Przez realizację zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych towarów do Klienta.

2. Realizacja zamówienia następuje wyłącznie po uprzednim jego opłaceniu.

3. W przypadku braku zapłaty za zamówienie w ciągu 5 dni od daty jego złożenia, umowę uważa się za niezawartą.

4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od chwili zaksięgowania przez Sklep płatności za zamówiony towar.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący konsumentem ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez niego, lub wyznaczoną przez niego osobę trzecią niebędącą przewoźnikiem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

2. Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

3. Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia przez Klienta pisemnego, jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a następnie odesłania towaru wraz z dowodem zakupu, wysłanego na adres:

Maciej Letniowski DOKI.1

Ul. Wiśniowa 9

80-180 Kowale

4. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest do pobrania na stronie internetowej sklepu DOKI.1.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca poniesione koszty, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonuje Sprzedawca przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres:

Maciej Letniowski DOKI.1

Ul. Wiśniowa 9

80-180 Kowale

8. Koszty bezpośrednie zwrotu towaru ponosi Klient.REKLAMACJE

1. Sprzedawca odpowiada przed Klientem za niezgodność towaru z umową sprzedaży na warunkach określonych przez przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

2. Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.

3. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu i dowodem zakupu w Sklepie na adres:

Maciej Letniowski DOKI.1

ul. Wiśniowa 9

80-180 Kowalez dopiskiem: „Reklamacja DOKI.1”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sprzedawca wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpanie zapasów magazynowych), zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru.

5. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 1182) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich

3. Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieuprawnionych.

4. Klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania usunięcia. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W sprawach nieuregulowanych w regulaminie, do umowy sprzedaży stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu.

3. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

4. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2015 roku.